Follow by Email

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ใบสมัครเข้าเรียนในมหาวิชชาลัยมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น

ใบสมัครเข้าเรียนหลักสูตร การวิเคราะห์ชุมชนและทุนทางสังคม  ออนไลน์

(เป็นรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ผู้ประกอบการสังคม)

1.        ชื่อ นามสกุล 

              £ นาย / MR     £นางสาว / MISS        £นาง / MRS.           £อื่น ๆ/Other ………….............................................

              (ภาษาไทย-บรรจง)                       ………………………………………………………………………..........................

              (ภาษาอังกฤษ-พิมพ์ใหญ่)            .............................................................................................................................

2.      เกิดวันที่ ....... เดือน .....................................พ.ศ................... อายุ...........ปี  สัญชาติ........................ ศาสนา.......................

3.      เลขประจำตัวประชาชน £-££££-£££££-££-£

4.      ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ .................... หมู่ที่ ...... ซอย..........................................ถนน .................................... ......................

แขวง/ตำบล ..................................................... เขต/อำเภอ ................................ จังหวัด ......................................................

รหัสไปรษณีย์ ...........................

5.      โทรศัพท์................................... โทรสาร.................................โทรศัพท์มือถือ ......................................................................

E-Mail Address ………………………………………………………………....................................................................

6.      สถานที่ทำงานในปัจจุบัน เป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กรชุมชน ดังนี้

£ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย .........................................................................................................................................

ที่ทำการ ...........................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ .........................................................โทรสาร ............................................e-mail ................................................

7.      เอกสารประกอบการรับสมัคร (ในกรณีที่ไม่พร้อม ให้ส่งตามมา)

£ ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความครบถ้วน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

£ สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาหลักฐาน(ม.ปลาย)หรือแสดงวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุดที่เรียน

£ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

£ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

£ สำเนาทะเบียนบ้าน

£ ใบรับรองจากองค์กร กลุ่ม เครือข่าย ที่ยืนยันแสดงความเป็นผู้นำหรืออาสาสมัครของชุมชน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่นำมาประกอบการสมัครข้างต้น เป็นเอกสารที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

                                                                      ลงชื่อผู้สมัคร ........................................................................

                                                                                      (..............................................................................)

                                                                                      วันที่ ........... เดือน ......................พ.ศ. ............................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น